មនុស្ស​ជាង២០០នាក់​ស្លាប់ នៅ​ទីក្រុង អាឡេប៉ូ បន្ទាប់​ពី​បទ​ឈប់​បាញ់​ត្រូវ​បរាជ័យ MORE THAN 200 KILLED IN ALEPPO AFTER CEASEFIRE FAILED

4211