សេចក្ដី​រាយការណ៍​ស្ដីពី លំហូរ​នៃ​ការ​ចាក់ចេញ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទៅកាន់​ស្រុក​កំណើត នៅ​លើ​កំណាត់​ផ្លូវជាតិ​លេខ១

4448