សេចក្ដី​រាយការណ៍​ស្ដីពី​ ប្រជា​ពលរដ្ឋ​​បន្ត​សម្រុក​ចាក​ចេញ​ពី​ភ្នំពេញ​

4359