ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​នឹង​ទទួល​យក​សិស្សនិទ្ទេស A មក​ធ្វើ​ការងារ ប្រសិន​បើ​គេ​ចង់​ធ្វើ​ការ

871