លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន​ប្រាប់ ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​​ឲ្យ​ចុះ​ឋានរក

1280