ទំលាប់អាក្រក់ដែលអ្នកមិនបានប្រយ័ត្ន ធ្វើអោយប៉ះពាល់ភ្នែក

402