មន្ត្រី គ.ជ.ប ៖ ដំណើរ នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តបានយ៉ាង​ល្អ​ប្រសើរ ក្នុងរយៈពេល១ខែកន្លងមកនេះ

333