ប្រធាន​សភា​ លោក​ Paul Rayn និយាយថា​ លោក​មិន​ការពារលោក​ Donald Trum ទេ​

1051