តើរថយន្តឡាំបូគីនី Lamborghini ត្រូវបានគេផលិតនៅប្រទេសណា

1129