ហេតុអ្វី​បាន​ជាជំនួប​រវាង​លោក​ Xi Jinping និង​លោក​ Duterte ជាការឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​នយោបាយ​អាស៊ី?

654