ហ្វីលីពីន ប្រកាស​ផ្ដាច់​ទំនាក់ទំនង​យោធា​ និង​សេដ្ឋកិច្ចពីអាមេរិក

1117