សេដ្ឋកិច្ច​ និង​អចលនទ្រព្យ (Urban Living) | ប្រធានបទ៖ ​ដំណើរ​វិវត្តន៍​រីកចម្រើន​ នៃ​រមណីយដ្ឋាន VKirirom Pine Resort

389