តើប្រាសាទភ្នំជីសូរស្ថិតនៅក្នុងស្រុកណានៃខេត្តតាកែវ ?

380

តើប្រាសាទភ្នំជីសូរស្ថិតនៅក្នុងស្រុកណានៃខេត្តតាកែវ ?