តើប្រាសាទភ្នំជីសូរស្ថិតនៅក្នុងស្រុកណានៃខេត្តតាកែវ ?

738

តើប្រាសាទភ្នំជីសូរស្ថិតនៅក្នុងស្រុកណានៃខេត្តតាកែវ ?