បទ ជាប់រវល់ ដោយលោក សាន​ ផានិត នៅតែពិរោះ

795

បទ ជាប់រវល់ ដោយលោក សាន ផានិត នៅតែពិរោះ