ក្រសួង​ការ​បរទេស ​សម្រួល​ការ​ធ្វើមាតុ​ភូមិនិវត្តន៍​ពលករ​កម្ពុជា​ជាង​១០​នាក់​ ពី​ប្រទេស​ម៉ាឡេ​ស៊ី

438

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានប្រកាសថា ក្រសួងបានសម្រួលការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពលករកម្ពុជា១១នាក់ ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដែលមានបញ្ហាលំបាកក្នុងការងារ និងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលបន្តបន្ទាប់។

dfsdsd1 dfsdsd2