សេដ្ឋកិច្ច​ និងអចលនទ្រព្យ (Urban Living) | ប្រធានបទៈ ស្ថានភាពធុរកិច្ចក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម កាត់ដេរកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០១៧ (វគ្គ២)

408