កម្ពុជាប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែនិយាយសាធារណៈផ្នែកភាសាអង់គ្លេស សម្រាប់កម្មវិធីប្រកួតនៅសិង្ហបុរី

426