ទាហានមួកខៀវកម្ពុជាម្នាក់បានស្លាប់ នៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាល ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់កំរិតធ្ងន់

347