រីករាយទស្សនា និងស្តាប់កំសាន្ត ជាមួយលោក ដួង វីរះសិទ្ធ បកស្រាយបទ ប្រុសចិត្តខ្មៅនេះសមតែស្លាប់ ក្នុងកម្មវិធី តន្ត្រីយុវវ័យ

1337

រីករាយទស្សនា និងស្តាប់កំសាន្ត ជាមួយលោក ដួង វីរះសិទ្ធ បកស្រាយបទ ប្រុសចិត្តខ្មៅនេះសមតែស្លាប់ ក្នុងកម្មវិធី តន្ត្រីយុវវ័យ