ឈឺដូចគ្នា បកស្រាយដោយលោក ឆាយ វីរៈយុទ្ឋ ក្នុងកម្មវិធី តន្រ្តីវិស្សមកាល

580

ឈឺដូចគ្នា បកស្រាយដោយលោក ឆាយ វីរៈយុទ្ឋ