ក្រុម Khmer Idol បកស្រាយចម្រៀងរួមគ្នា “ក្រោមដំបូលតែមួយ”

1071

ក្រុម Khmer Idol បកស្រាយចម្រៀងរួមគ្នា “ក្រោមដំបូលតែមួយ”