កើតទុក្ខរាល់ថ្ងៃធ្វើឲមនុស្សកើតជំងឺ ៧​ មុខ

543

កើតទុក្ខរាល់ថ្ងៃធ្វើឲមនុស្សកើតជំងឺ ៧ មុខ