ក្រូចឆ្មា និង​ខ្ទឹមស លាយចូលគ្នា គឺមានគុណសម្បត្តិនឹកស្មានមិនដល់

1295

ក្រូចឆ្មា និងខ្ទឹមស លាយចូលគ្នា គឺមានគុណសម្បត្តិនឹកស្មានមិនដល់