និយាយថា លា ហើយ រលាកច្រមុះ ជាមួយគ្រឿងផ្សំពីរមុខនេះ

1147

និយាយថា លា ហើយ រលាកច្រមុះ ជាមួយគ្រឿងផ្សំពីរមុខនេះ