កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ច​ និង​អចលនទ្រព្យ (Urban Living) | ប្រធានបទ​៖ សក្ដានុពល​តំបន់​ភាគខាង​ត្បូង​ សកម្មភាព​ ពុះ​ដីឡូត៍លក់

344