សេដ្ឋកិច្ច​​ និង​អចលនទ្រព្យ​ (Urban Living) |ប្រធានបទ​៖ តួនាទី និងផលប្រយោជន៍ នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអ្នកវាយតំលៃអចលនទ្រព្យ​អាស៊ាន​

476