កីឡាករស្បែកខ្មៅ ជនជាតិអាហ្រ្វិក ម៉ាណូអែល ស្រលាញ់គុនខ្មែរ ហ្វឹកហាត់នៅកម្ពុជា ហើយឡើងប្រកួត រហូតផ្តួល សល់ អាមូល ឱ្យសន្លប់

3504

កីឡាករស្បែកខ្មៅ ជនជាតិអាហ្រ្វិក ម៉ាណូអែល ស្រលាញ់គុនខ្មែរ ហ្វឹកហាត់នៅកម្ពុជា ហើយឡើងប្រកួត រហូតផ្តួល សល់ អាមូល ឱ្យសន្លប់