ស្តាប់បទនេះហើយ ស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែក “ឈាមលោកឪពុក” ច្រៀងដោយ លោក ខេម

5786

ស្តាប់បទនេះហើយ ស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែក “ឈាមលោកឪពុក” ច្រៀងដោយ លោក ខេម ( មានវិដេអូខាងក្រោម )