បទ:”អូនស្រលាញ់បងជាប្រុសចុងក្រោយ” ច្រៀងដោយលោកស្រី ហឹុម សីុវន

1245

បទ:”អូនស្រលាញ់បងជាប្រុសចុងក្រោយ” ច្រៀងដោយលោកស្រី ហឹុម សីុវន បទចំរៀងចាស់ តែនៅរក្សាបានប្រជាប្រិយភាព និង នៅតែពិរោះ ពួកគាត់ចង់ឃើញវត្តមានតារារះថ្មីៗដែលអាចស្នងទេពកោសល្យគាត់បាន
កម្មវិធីសំនៀងឯករបស់ទូរទស្សន៍បាយ័នកំពុងធ្វើជ្រើសរើសអ្នកមានសមត្ថភាព ។5 4 Capture 5