បទ អាណែតមាសបង ដោយលោក ហួរ ឡាវី

965

បទ អាណែតមាសបង ដោយលោក ហួរ ឡាវី
ជាបទចម្រៀងដែលល្បីពីដើម រហូតដល់សម័យ
នរណាក៏ចូលចិត្ត និងចង់ស្តាប់បទនេះដែរ

H-1-12-12-16.08_34_23_19.Still521 H-1-12-12-16.08_34_54_22.Still522