បើឃើញនរណានិយាយក្នុងខណៈពេលកំពុងគេងលក់ កុំសើចត្រូវនាំគាត់ទៅពេទ្យ

295

បើឃើញនរណានិយាយក្នុងខណៈពេលកំពុងគេងលក់ កុំសើចត្រូវនាំគាត់ទៅពេទ្យ
( មានវីដេអូ )

H-1-12-12-16.01_56_22_01.Still534 H-1-12-12-16.01_56_58_16.Still533