រីករាយកំសាន្តជាមួយបទ “ស្គាល់តែក្លិន” របស់លោក ហួរ ឡាវី

650

រីករាយកំសាន្តជាមួយបទ “ស្គាល់តែក្លិន” របស់លោក ហួរ ឡាវី
( ទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម )

H-1-12-12-16.04_43_53_23.Still537 H-1-12-12-16.04_44_24_08.Still538 H-1-12-12-16.04_46_57_14.Still539