រីករាយកម្សាន្តជាមួយបទចំរៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថា “សែនអាល័យ” សំនៀងរបស់លោក ហួរ ឡាវី

902

រីករាយកម្សាន្តជាមួយបទចំរៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថា “សែនអាល័យ” សំនៀងរបស់លោក ហួរ ឡាវី
( ទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម )

H-1-12-12-16.04_54_23_09.Still547 H-1-12-12-16.04_54_07_00.Still546 H-1-12-12-16.04_53_55_12.Still545