ផ្តាសាយ តឹងច្រមុះ គឺមិនបាច់លេបថ្នាំទេ វិធីធម្មជាតិនេះ អាចព្យាបាលបានដោយងាយ

382

ផ្តាសាយ តឹងច្រមុះ គឺមិនបាច់លេបថ្នាំទេ វិធីធម្មជាតិនេះ អាចព្យាបាលបានដោយងាយ
( ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម )

H-1-12-12-16.04_36_41_14.Still561 H-1-12-12-16.04_36_43_18.Still559 H-1-12-12-16.04_36_56_24.Still560