“លួចស្នេហ៍ដួងច័ន្ទ ” ពិតជាពិរោះលន្លង់លន្លោចណាស់មួយបទនេះ

1125

“លួចស្នេហ៍ដួងច័ន្ទ ” ពិតជាពិរោះលន្លង់លន្លោចណាស់មួយបទនេះ

ដោយលោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ ក្នុងកម្មវិធី តន្រ្តី ICHITAN CONCERT

( ទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម )

H-1-12-12-16.04_49_24_13.Still591

H-1-12-12-16.04_49_00_20.Still590