អីយ៉ាស់ ! រាសីស្រុតចុះហើយ កុសុម៉ា និង សេងហួរ ក្នុងសប្តាហ៍នេះ – Yummy Mission

741

អីយ៉ាស់ ! រាសីស្រុតចុះហើយ កុសុម៉ា និង សេងហួរ ក្នុងសប្តាហ៍នេះ !
តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងក្នុងកម្មវិធី បេសកកម្មឆ្ងាញ់ៗ – Yummy Mission នៅសប្តាហ៍នេះ ?
កុំភ្លេចតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា 😉

(ទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម )

H-1-12-12-16.07_06_32_01.Still661 H-1-12-12-16.07_05_46_13.Still660