បើសិនជាអ្នកបោះចោលសំបកចេក ដូចបោះចោលថ្នាំព្យាបាលសុខភាពអញ្ចឹង

161