លាយអាហារទាំង ៣ នេះចូលគ្នា អាចជួយបណ្តេញ ជាតិពុលចេញពី ថ្លើម ពោះវៀនធំ ជំរុញភ្នែកឲ្យមើលឃើញច្បាស់ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកាចៗ

403

លាយអាហារទាំង ៣ នេះចូលគ្នា អាចជួយបណ្តេញ ជាតិពុលចេញពី ថ្លើម ពោះវៀនធំ ជំរុញភ្នែកឲ្យមើលឃើញច្បាស់ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកាចៗ