កិច្ច​ពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ ប្រធានបទ៖ ​អត្ថប្រយោជន៍​នៃការតភ្ជាប់​ផ្លូវដែក​កម្ពុជា-ថៃ

232

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ ១

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ ២

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ ៣