ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម៖ ក្រសួង​មិន​ផ្តល់​សិទ្ធ​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​សុខាអូ​តែល ​ប្តូរ​ឈ្មោះរមនីយ​ដ្ឋាន​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​ដែល​កំណត់​ដោយ​ព្រះរាជ្យក្រឹត្យ​នោះ​ឡើយ

1571

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ប្រកាស​ថា ​ក្រសួង​មិន​បាន​ផ្តល់​សិទ្ធ​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​សុខាអូ​តែល ​ប្តូរ​ឈ្មោះរមនីយ​ដ្ឋាន​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ «​បូកគោ» ​ដែល​កំណត់​ដោយ​ព្រះរាជ្យក្រឹត្យ​នោះ​ឡើយ​៕