កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍៖ ការគ្រប់គ្រង​ និង​ការ​ប្រមូលចំណូល​ពីធនធាន​រ៉ែ

137

– កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ ១

– កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ ២

– កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ ៣