កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ ស្ដីពី ស្ថានភាពទូទៅនៃវិស័យកាត់ដេរ និង​ផលិត​ស្បែកជើង វគ្គ ៣

243

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ ១

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ ២

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ ៣