៣ប្រកួត​របស់កម្ពុជាក្នុងវគ្គជម្រុះពានរង្វាន់ AFC U-19 Championship 2018 (Highlight)

    246

    -កម្ពុជា ០​ – ១ ចិន

    -កម្ពុជា ៣​ – ២ មីយ៉ាន់ម៉ា

    -កម្ពុជា ០​ – ០ ហ្វីលីពីន