កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍៖ ការប្រកួតប្រជែងអង្ករ​កម្ពុជា​នៅ​លើ​ទីផ្សារ​​អន្តរជាតិ​

241

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍​ វគ្គ១

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍​ វគ្គ២

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍​ វគ្គ៣