អ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថា រមៀត មានគុណសម្បត្តិ ស្មើនិងថ្នាំ ៧ យ៉ាង

343

អ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថា រមៀត មានគុណសម្បត្តិ ស្មើនិងថ្នាំ ៧ យ៉ាង