កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍៖ ការផ្លាស់ប្ដូរ​បទពិសោធន៍​រវាង​យុវជន​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងជប៉ុន

2052

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ​ ១

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ​ ២

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ​ ៣