កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍៖ ការលុបបំបាត់​គ្រឿងញៀន​ផ្ដើម​ចេញពីយើង​ទាំងអស់​គ្នា

1937
-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ ១

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ ២

-កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ វគ្គ ៣