តោះមកស្តាប់ និងទស្សនាកម្សាន្ត ជាមួយ បទពិរោះៗក្នុង កម្មវិធី តន្រ្តីស្រុកស្រែ

282