សុវណ្ណ កុយ ប៉ះ សុវណ្ណ ក្រឹម កូរតែម្តង ធានាថាសើចចុកពោះ

544