បើយើងផឹក ទឹកតែ អាចបណ្តាលឲ្យធ្មេញលឿង ប៉ុន្តែ បើយើងលាយជាមួយទឹកដោះគោ វាធ្វើឲ្យធ្មេញយើង ស ហើយ មានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត

197